Allmänna villkor

Allmänna villkor Logy AB

Definitioner

I Avtalet ska nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Allmänna villkor avses detta huvuddokument och vid var tid gällande bilagor. Med Anslutningstidpunkten avses den punkt eller de punkter där Kunden ansluter sig till Tjänsten genom accept digitalt. Med SaaS-tjänst avses Leverantörens tillhandahållande av programvara som Tjänst. Med Tilläggstjänst avses tjänst som ej framgår av Grundtjänsten. Med Tjänsten avses det system som Leverantören ska tillhandahålla enligt Avtalet. Med Produktleverantör avses det företag eller den organisation som tillverkat en Produkt. Med Tredjepartsapplikation avses en programvara vars upphovsrätt tillkommer annan än Leverantören eller som i Avtalet anges vara Tredjepartsapplikation

1 Leverantörens åtagande

1.1 Underhåll: Leverantören har rätt att vid behov utföra underhåll på Tjänsten, dessa underhåll skall i största möjliga mån ske på tid då de påverkar Kunderna minst.

1.2 Utförande av Tjänsten: Tjänsten ska fullgöras på ett fackmannamässigt sätt och med iakttagande av god sedvänja och affärsetiska principer. Om Parterna inte har avtalat annat ska Leverantören utföra sina skyldigheter på ett sätt som är allmänt vedertaget i branschen.

1.3 Tillgängliggörande av Tjänsten: Leverantören ansvarar att från och med avtalad tidpunkt säkerställa att Tjänsten är tillgänglig för Kunden. Leverantören ska i god tid före avtalad tidpunkt lämna den information och de upplysningar till Kunden som denne kan behöva för att kunna nyttja Tjänsten enligt Avtalet. Tjänsten enligt Avtalet ska anses vara tillgänglig för Kunden när denne har möjlighet att nyttja Tjänsten från Anslutningspunkten.

2 Kundens åtaganden

2.1 Kontaktperson: Kunden ska utse en kontaktperson som ska ansvara för att samarbetet mellan Parterna fungerar väl. Kunden ska meddela Leverantören om kontaktpersonen och dennes kontaktuppgifter. Den kontaktperson som Kunden utser har rätt att företräda Kunden i frågor med anslutning till Avtalet, Tjänsten och dess genomförande.

2.2 Tillhandahållande av information: Kunden ska fortlöpande lämna den information och de upplysningar som Leverantören begär för att denne ska kunna utföra sina skyldigheter enligt Avtalet. Kunden ska i övrigt lämna upplysningar om förhållanden och förutsättningar hos Kunden som Leverantören kan behöva för att utföra sina skyldigheter enligt Avtalet.

2.3 Granskning och meddelande av beslut: Kunden ska granska den dokumentation och det underlag som Leverantören tillhandahåller Kunden.

2.4 Ansvar för kommunikation: Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kunden och Anslutningspunkten. Kunden ansvarar för att ha den utrustning och programvara som Leverantören angivit för att denne ska ha för att kunna nyttja Tjänsten eller som annars framstår som uppenbart att det krävs för nyttjande av Tjänsten.

2.5 Ansvar för fel: Kunden ansvarar för eventuella fel och brister som finns i Kundens utrustning eller programvara. Detta gäller så länge inte Leverantören ansvarar för felet enligt Avtalet.

2.6 Säkerhet: Kunden ansvarar för att säkerställa att Kundens data är fri från virus och annan skadlig programvara eller kod. Kunden ansvarar för att data som överlämnas sker på avtalat sätt och att den inte skadar eller annars på ett negativt sätt påverkar Tjänsten eller Leverantören.

2.7 Säkerhetskopiering: Om inte annat avtalats mellan Parterna ansvarar Kunden för säkerhetskopiering av Kundens data och övriga information.

2.8 Sekretess: Kunden ansvarar för att hantera information gällande säkerhetslösningar, inloggningsuppgifter och övrig liknande information under sekretess i enlighet med punkt 12 i Avtalet.

2.9 Intrång: För det fall Kunden får kännedom om att obehörig åtkomst till Tjänsten ska Kunden skyndsamt meddela Leverantören härom. Kunden ska även skyndsamt meddela Leverantören om misstänkta och upptäckta intrång samt försök till intrång.

3 Leverantörens förändringar av Tjänsten: Leverantören äger rätt att företa förändringar i Tjänsten samt i hur Tjänsten tillhandahålls. Detta under förutsättning att förändringarna inte i betydande grad påverkar Kunden negativt. Leverantören behöver inte meddela Kunden om företagna ändringar.

4 Kundens användning av Tjänsten

4.1 Icke-exklusiv rätt: Kunden har en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten. Kunden får nyttja Tjänsten endast inom ramen för sin egen verksamhet. Kunden ska meddela Leverantören om vilka som äger behörighet att nyttja Tjänsten. Personer som ej meddelats äga behörighet har ej rätt att nyttja Tjänsten. Kunden är ansvarig för behörigas användande av Tjänsten.

4.2 Kopiering av programvara: Kunden har inte rätt att kopiera programvara som ingår i Tjänsten.

4.3 Efterlevnad av skriftliga instruktioner: Kunden är skyldig att följa de instruktioner som Leverantören tillhandahåller gällande användning av Tjänsten. Leverantören har rätt att ändra instruktionerna för Tjänstens användande i enlighet med vad som framgår av punkt 3 i Avtalet.

4.4 Säkerhet: Kunden ska i den utsträckning omständigheterna kräver säkerställa att information som hanteras i Tjänsten inte sprids på obehörigt sätt.

5 Villkor for SaaS-tjänster

5.1 Kundens användning av SaaS-tjänst: Kunden har rätt att nyttja SaaS-tjänst under de villkor och förutsättningar som framgår av Avtalet.

5.2 Leverantörens underhåll: Leverantören ansvarar för att införa uppdateringar eller nya versioner av Applikationen. En förutsättning för att Leverantören ska ansvara för detta är att det finns sakliga skäl att bedöma det förändringen som lämplig för Tjänsten.

5.3 Dokumentation: Leverantören ska i förhållande till Kunden tillhandahålla dokumentation och instruktioner så att Kunden kan nyttja Applikationen.

5.4 Särskilt om Tredjepartsapplikation: Kunden har rätt att nyttja Tredjepartsapplikation, men endast enligt de licensvillkor som utgivits av Produktleverantören och som Leverantören hänvisat till. Leverantörens ansvar gällande fel, brister eller intrång i Tredjepartsapplikationen är begränsat. Leverantören ansvarar endast för att skyndsamt anmäla sådana fel till Produktleverantören. För det fall Produktleverantören tillhandahåller en lösning ska Leverantören emellertid utföra lösningen för Kunden, om detta inte påverkar Tjänsten negativt. Leverantören ska bevaka att Produktleverantören uppfyller sina förpliktelser i förhållande till Kunden. Utöver vad som nämnts ovan har Leverantören inget ansvar för fel, brist eller intrång i Tredjepartsapplikationen.

6 Leverantörens rätt att begränsa Kundens tillgång till Tjänsten

6.1 Risk för skada: Om Leverantörens tillhandahållande av Tjänsten kan komma att medföra skada för Leverantören har Leverantören rätt att begränsa eller stänga av Kundens tillgång till Tjänsten. Leverantören ska skyndsamt meddela Kunden om begränsning eller avstängning sker. Leverantören har vid tillämpning av denna punkt inte rätt att vidta mer långtgående begränsningar för Kunden än vad som kan anses skäligt efter omständigheterna.

6.2 Underhåll: Leverantören har rätt att begränsa eller stänga av Kundens tillgång till Tjänsten om det är motiverat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga orsaker. Detta gäller under förutsättning att annat ej framgår av avtalade servicenivåer. För det fall Leverantören ska utföra underhåll enligt denna punkt ska Leverantören göra det skyndsamt och i möjligaste mån på ett sådant sätt att Kundens verksamhet inte påverkas negativt. Om det är möjligt ska Leverantören i god tid före det planerade underhållet informera Kunden om underhållet.

7 Avtalstid: Leverantören ska påbörja utförandet av Tjänsten enligt Avtalet. Avtalet gäller enligt villkor i Avtalet. En för vardera parten gällande uppsägningstid om 3 månader innan avtalsperiodens upphörande gäller. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen. Uppsägning kan ske genom mail till info@logy.se

8 Ersättning m.m.

8.1 Ersättning för utfört arbete: Leverantören äger rätt till av Kunden för utförandet av Tjänsten enligt Avtalet. Samtliga priser anges exklusive moms. För tjänster som ej omfattas av Avtalet men som Kunden anlitar Leverantören för att utföra gäller Leverantörens prislista. Leverantören ska om inte annat överenskommits mellan Parterna fakturera Kunden månadsvis i förskott. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturans utställandedatum om ej annat överenskommits.

8.2 Övriga kostnader: Om inte annat framgår av Leverantörens prislista eller särskild överenskommelse träffats mellan Parterna äger Leverantören ej rätt till ytterligare ersättning än vad som gäller enligt punkt 8.1. Om Leverantören på grund av Kunden eller omständighet hänförlig till Kunden utför merarbete eller drabbas av merkostnader ska Kunden ersätta Leverantören enligt dennes vid var tid gällande prislista.

8.3 Ränta vid försenad betalning: Leverantören har rätt till lagstadgad dröjsmålsränta och annan ersättning vid Kundens betalningsdröjsmål. Leverantören äger rätt att, tills betalning inkommer, upphöra med tillhandahållet av Tjänsten om Kunden är i betalningsdröjsmål med mer än 30 dagar. Detta gäller under förutsättning att Leverantören skriftligen meddelat Kunden om att upphörande på detta sätt kan komma i fråga vid betalningsdröjsmål.

8.4 Ändring av månadsavgift: Leverantören äger rätten att under avtalstiden förändra den löpande månadsavgiften proportionellt med förändringen av SCB konsumentprisindex, dock med minst 5% per år alternativt 50 SEK per månad. Justeringen sker den 1:e Januari varje år. 

9 Immateriella rättigheter

9.1 Rätten till immateriella tillgångar: Leverantören och/eller Leverantörens licensgivare innehar alla de immateriella rättigheter till information, programvara och övriga data som används inom ramen för Tjänsten. Leverantören ansvarar för att Kundens nyttjande av Tjänsten inte medför intrång i tredje mans immateriella rättigheter. För det fall Kunden tvingas utge skadestånd eller annan ersättning till tredje man på grund av intrång ska Leverantören hålla Kunden skadeslös. Detta gäller under förutsättning att Leverantören skyndsamt underrättas om tredje mans anspråk alternativt väckta talan samt att Leverantören ensamt ges rätt att föra talan, föra förhandlingar och ingå förlikning därom. Kunden ansvarar för att denne har de rättigheter som krävs för att dennes Programvara ska kunna användas inom ramen för Tjänsten. För det fall där krav på ersättning gällande intrång riktas mot Leverantören i detta avseende ska Kunden hålla Leverantören skadeslös. Kunden har inte dem immateriella rättigheterna till den programvara eller applikation som används för att tillhandahålla tjänsten, utan dessa rättigheter förblir hos leverantören av programvaran eller applikationen.

10 Kundens data: Kunden äger samtliga rättigheter till sin data i förhållandet mellan Kunden och Leverantören. Dock kan kostnad komma att tillämpas för att extrahera denna data ur Tjänsten.

11 Hantering av personuppgifter

11.1 Behandling av personuppgifter: Om Leverantören behandlar personuppgifter med anledning av Tjänsten är denne att betrakta som personuppgiftsbiträde. Kunden är under sådana omständigheter att betrakta som personuppgiftsansvarig. Leverantören ska endast behandla personuppgifter enligt skriftlig instruktion från Kunden. Kunden godkänner genom tecknande av Avtalet att ett personuppgiftsbiträdesavtal som anger vilka personuppgifter Leverantören har rätt att behandla för Kundens räkning. Leverantören ansvarar för att behandla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

11.2 Tekniska och organisatoriska åtgärder: Leverantören ska säkerställa att tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas. Leverantören är skyldig att vidta de säkerhetsåtgärder som kan komma att behövas för att personuppgifterna ska skyddas mot obehörig eller annars felaktig hantering eller åtkomst. Om Leverantören orsakas merkostnader eller merarbete med anledning av Kundens instruktioner har Leverantören rätt till ersättning för detta.

11.3 Underleverantör: Leverantören äger ej rätt att utse en underkonsult (underbiträde) utan Kundens uttryckliga och skriftliga samtycke. Om underleverantör anlitas svarar Leverantören för att underleverantören behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

11.4 Revision Kunden äger rätt att på själv eller genom annan utföra revision för att säkerställa att personuppgifter hanteras enligt Avtalet och gällande dataskyddslagstiftning. För det fall Leverantören orsakas kostnader eller merarbete med anledning av Kundens revision har Leverantören rätt till ersättning för detta.

12 Sekretess

12.1 Sekretess för affärs- och yrkeshemligheter: Ingen av Parterna äger rätt att lämna ut uppgifter till tredje man om motpartens verksamhet som kan betraktas som affärs- eller yrkeshemligheter. Detta gäller under hela avtalstiden och under en period av två (2) år efter att avtalet upphört att gälla. Prisinformation samt information som någon av Parterna angivit som konfidentiell betraktas alltid som affärs- eller yrkeshemlighet, om inte annat följer av lag. Sekretess gäller ej för information som är allmänt känd eller som kommit till kännedom för part på annat sätt än genom detta avtal.

12.2 Sekretessförbindelse: Leverantören ansvarar för att upprätta sekretessförbindelser med de personer som utför Tjänsten för Kunden enligt Avtalet. Leverantören ansvarar också för att eventuella underleverantörer samt deras anställda som deltar i utförande av Tjänsten undertecknar sekretessförbindelser.

13 Säkerhet: Om någon av Parterna upptäcker säkerhetsrisker, misstänkta eller inträffade intrång eller liknande ska detta skyndsamt meddelas den andra parten.

14 Ansvar för Tjänsten

14.1 Påföljder

14.1.1 Avhjälpande: Om det föreligger fel i Tjänsten som Leverantören ansvarar för enligt Avtalet ska Leverantören skyndsamt avhjälpa felet.

14.1.2 Prisavdrag: Om Kunden inte har möjlighet att i väsentliga avseenden nyttja Tjänsten på grund av fel i Tjänsten som beror på Leverantören har Kunden rätt till avdrag på ersättningen för Tjänsten.

14.2 Ansvar vid avtalade servicenivåer: Om särskilda servicenivåer ska gälla för Tjänsten ska Parterna särskilt och skriftligt överenskomma om detta, se 14.1.2 Leverantören har dock inget ansvar för fel eller bristande uppfyllelse om orsaken har sin grund i omständigheter som Kunden svarar för eller som ligger utanför Leverantörens ansvar för Tjänsten. Inte heller har Leverantören något ansvar om Underhållsobjektet utsätts för virus eller annat angrepp, under förutsättning att Leverantören vidtagit avtalade skyddsåtgärder och i övrigt utfört Tjänsten fackmannamässigt

14.3 Särskilt om ansvar i SaaS-tjänst och Tredjepartsapplikation: För felregler och ansvar i SaaS-tjänst och Tredjepartsapplikation gäller att så länge SaaS-tjänsten som tillhandahålls enligt Avtalet fungerar i stora drag så ansvarar inte Leverantören för funktionalitet gentemot Tredjepartsapplikationer.

14.4 Begränsningar i rätten att göra påföljder gällande: Kunden ska skriftligen göra gällande påföljder enligt denna punkt. Detta ska senast 60 dagar från och med den tidpunkt Kunden märkt eller bort märkt grunderna för sitt krav. Om Kunden underlåter att göra det går rätten till ersättning enligt denna punkt förlorad.

15 Force majeure: Part behöver inte fullgöra förpliktelser enligt Avtalet om fullgörande omöjliggörs, förhindras eller annars i väsentlig mån försvåras på grund av myndighetsåtgärd, strejk, konflikt på arbetsmarknaden, långvarigt IT-haveri, naturkatastrof eller därmed jämställda omständigheter. En förutsättning för att befrielsen ska gälla är att det är fråga om en omständighet som part skäligen inte kunde ha räknat med vid Avtalets ingående och som heller inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. För befrielse enligt ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten. Om fullgörande av avtalet väsentligen förhindras under en längre tid än tre månader på grund av den inträffade omständigheten äger vardera parten rätt att häva Avtalet. Ersättning utgår ej vid hävning på grund av force majeure-händelse.

16 Skadestånd: Leverantörens skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är begränsat till 30 % av ersättningen för Tjänsten. Denna begränsning gäller även i fråga om eventuella tilläggstjänster Kunden gör med anledning av Tjänsten. Leverantören är ansvarig för skador som vållas Kunden endast genom fel eller försummelse vid utförande av Tjänsten. Leverantören ansvarar dock inte för Kundens indirekta förluster. Medindirekt förlust eller följdskada förstås bland annat utebliven vinst, onyttiga omkostnader eller förluster till följd av ersättningsanspråk från tredje man. Konsultens ansvar omfattar heller inte Kundens förlust av data. Begränsningarna enligt denna punkt gäller inte om Leverantören orsakat skada av uppsåt eller grov vårdslöshet. För att inte förlora sin rätt till skadestånd ska part framställa sitt anspråk skriftligen senast 2 månader från den tidpunkt då skadan uppstod.

17 Avtalets upphörande i förtid: Part får säga upp detta avtal i förtid om den andra parten

  • åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tjugo (20) dagar efter skriftlig anmodan härom,
  • försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda så upphör avtalet att gälla en månad efter uppsägningen.

Uppsägning enligt denna punkt ska vara skriftlig.

I händelse av att Logy AB försätts i konkurs, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd äger kunden rätten till källkoden.

18 Överlåtelse: Leverantören får överlåta sina förpliktelser enligt Avtalet till tredje man utan Kundens skriftliga samtycke.

19 Meddelanden

19.1 Avlämning av meddelande: Meddelanden under detta avtal ska lämnas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till parts angivna eller senare meddelade adresser.

19.2 Meddelande tillhanda: Meddelande skall anses ha kommit mottagaren tillhanda

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet,

b) om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnandet för postbefordran, och

c) om avsänt med e-post: omedelbart efter avsändandet.

20 Tvist

20.1 Tvist med anledning av Avtalet

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras vid allmän domstol med tingsrätt som första instans. Svensk lag ska gälla.